Proiectul TEN-T

STUDII PENTRU DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI INTERMODAL

Comisia Europeană a emis în data de 22.11.2012 Decizia C(2012)8678 privind acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru proiecte de interes comun “Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca” – 2011-RO-91018 – S – în domeniul reţelelor transeuropene de transport (TEN-T).

Obiectivul general al acestei acțiuni, care vizează transportul intermodal pentru pasageri și marfă prin intermediul unei conexiuni între sistemele de transport aerian și feroviar și al unei conexiuni de același tip pentru marfă, este de a promova intermodalitatea prin dezvoltarea unui sistem echilibrat de moduri de transport bazat pe avantajele competitive ale fiecărui mod de transport – feroviar, aerian, terestru sau maritim –  și de a contribui la dezvoltarea sustenabilă în principal prin reducerea la minimum a efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului și prin sporirea gradului de siguranță al transporturilor.

Obiectivul concret al acțiunii a fost elaborarea unui set de studii necesare pentru proiectarea unui sistem de transport intermodal la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj în vederea asigurării interconectării transportului aerian de pasageri și marfă cu rețeaua de cale ferată. Prin înființarea unui terminal intermodal, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj  a intenționat să realizeze o conexiune între terminalul de transport aerian pentru pasageri și marfă și calea ferată, care se află la o distanță de aproximativ 4 km.  

Realizarea studiilor s-a facut în perioada 1 ianuarie 2013 – 30 noiembrie 2014, iar asistența financiară din partea Uniunii Europene pentru acest proiect a fost în proporție de 50%, respectiv de maximum 1 milion de Euro.

Studii realizate in cadrul proiectului TEN-T

Acest studiu a avut ca scop evaluarea punctelor tari, punctelor slabe, stabilirea oportunităţilor şi ameninţărilor legate de investiţie, efectele economico – financiare generate de proiect asupra regiunii, efectele pe care proiectul le va genera asupra comunităţilor sociale din zona analizată (Impacul Social), efectele pe care proiectul  le va genera asupra mediului de afaceri din zona analizată (Impactul Economic), efectele produse asupra turismului.

Subactivitatea 1: Studiu de piață 

Acest studiu a permis obtinerea informatiilor precise si indispensabile pentru a usura deciziile de marketing in ceea ce priveste noi destinatii de operare atat pentru transportul de marfa cat si pentru cel de pasageri, corelarea orarelor de functionare intre cele doua moduri de transport. Prin efectuarea acestui studiu s-a permis colectarea si prelucrarea informatiilor, avand ca obiectiv o mai buna cunoastere a unei piete sau al unui sector de piata și de a reduce incertitudinea deciziilor viitoare.

Subactivitatea 2: Studiu de impact social

Prin intermediul acestui studiu s-a urmărit dacă prin implementarea terminalului intermodal se vor crea premizele de creștere a confortului social datorită veniturilor salariale ce se obțin și a stabilității locurilor de muncă; creșterea gradului de integrare comunitară; creșterea gradului de socializare; crearea de noi locuri de muncă.

Subactivitatea 3: Studiu de impact economic 

Prin intermediul acestui studiu s-a urmărit daca prin implementarea terminalului intermodal se vor crea premizele de creștere a veniturilor populației din salarii și activități conexe; dacă această investiție duce la echilibrarea bugetară la nivel local și central, inclusiv la creșterea traficului turistic.

Aceasta activitate a avut ca scop elaborarea unor reglementări integrate (restricții și permisivități de intervenție și categoriile de intervenții încurajate de autoritațile locale pentru susținerea interesului public), care sa orienteze dezvoltarea urbanistică a zonei și deblocarea / pregătirea procesului de investiții compatibile cu functiunea zonelor respective detaliate.

Timpul de finalizare a studiului a fost de 15 (cincisprezece) luni, incepand cu luna Martie 2013.

Prin intermediul acestor studii s-a urmărit stabilirea destinației terenurilor și regulile de utilizare a acestora. In temeiul acestor documentatii, se vor eliberera certificatul de urbanism si autorizatia de constructie.

In vederea respectarii tuturor reglementarilor in domeniu si eliberarii documentatiilor de urbanism, s-au efectuat urmatoarele actiuni:

 • mai 2013 organizare intalnire intre beneficiari, Consiliul local Cluj, Consiliul local Apahida
 • iunie 2013 organizare intalnire cu Agentia pentru Protectia Mediului
 • octombrie 2013 organizare intalnire intre beneficiari, Consiliul local Cluj, Consiliul local Apahida
 • octombrie 2013 organizare intalnire cu Agentia pentru Protectia Mediului
 • ianuarie 2014 organizare intalnire intre beneficiari, Consiliul local Cluj, Consiliul local Apahida
 • ianuarie 2014 organizare intalnire cu Agentia pentru Protectia Mediului
 • aprilie 2014 organizare intalnire finala intre beneficiari, Consiliul local Cluj, Consiliul local Apahida
 • aprilie 2014 organizare intalnire finala cu Agentia pentru Protectia Mediului

Studiul de impact asupra mediului a avut scopul de a anticipa efectul asupra mediului inconjurator al unor activitati, in diferite conditii ce pot sa apara intr-un viitor apropiat sau mai putin apropiat. Studiul de impact de mediu contine analize tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor efectelor negative si consecintelor.

Timpul de finalizare a studiului este de 6(sase) luni, incepand cu luna August 2013.

Subactivitatea 1: studiu de impact asupra apei

Prin acest studiu s-a urmărit care este impactul investitiei asupra calitatii apei, si stabilirea masurilor pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative si calitateive ale apei, Masuri de prevenire a poluarii accidentale ale apelor.

Subactivitate 2: studiu de impact asupra florei si faunei

Prin acest studiu s-a urmărit identificarea solutiilor optime de conservare si pastrare a vegetatiei in concordanta cu planul de management al mediului si al terenului; stabilirea cu exactitate a zonelor cu vegetatie, a zonelor tampon si a modului de administrare al acestora.

Subactivitatea 3: studiu de impact asupra solului

Prin acest studiu s-a urmărit evidentierea principalelor surse de poluare a solului, identificarea principalelor masuri de crestere a calitatii solului si stabilirea managementului corect al deseurilor.

Subactivitatea 4: studiu de zgomot

Prin acest studiu s-a urmărit identificarea problemei privind zgomotul, precum si masurile de reducere a lui. Ca rezultat, pe baza acestui studiu se va intocmi o harta a zgomotului.

Prin intermediul acestui studiu s-a dorit identificarea potentialului de producere a energiei din surse regenerabile precum si intocmirea unei harti energetice a zonei.

Analiza a avut ca scop utilizarea analizei cost – beneficiu ca instrument pentru estimarea beneficiilor economice ale proiectului de investiţii în echipamente generatoare de energie regenerabilă. În principiu, s-a urmărit evaluarea impactului studiului din toate punctele de vedere: financiar, economic, social si de mediu.

Timpul de finalizare a studiului a fost de 4(patru) luni, începand cu luna Octombrie 2013. 

Aceast studiu a fost compus din proceduri si proiecte tehnice privind realizarea obiectivului de investitii: executia lucrarilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau utilajelor tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a calitatii, actiunile de punere in functiune si testare, precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii catre beneficiar.

Proiectul tehnic asigura informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si raspunde cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Caietele de sarcini reglementează nivelul de performanță al lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, incercarile, nivelurile de tolerante pentru a garanta indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Auditul Energetic urmareşte identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia şi stabilirea din punct de vedere tehnic şi economic a  soluţiilor de reabilitare sau modernizare termică şi energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obținute din activitatea de analiză termică şi energetică a investitiei.

Timpul de finalizare a studiului a fost de 10(zece) luni, incepand cu luna Noiembrie 2013

In vederea intocmirii documentatiilor pentru obtinerea unor acorduri si/sau avize, s-au organizat în lunile noiembrie si decembrie 2013 intalniri intre beneficiar, proiectant, Compania Nationala de Cai Ferate, consiliul local Cluj-Napoca, Administratia Nationala Apele Romane, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale Romane, Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Directia Regionala in Constructii Nord-Vest, Electrica Distributie Transilvania Nord, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Directia de Sanatate Publica, Compania de Apa Somes, Ministerul Culturii si Patrimoniul Nationala

Prin intermediul acestui studiu s-a urmărit identificarea conditiilor, restrictiilor si obligatiilor impuse sau recomandate de reglementarile aeronautice civile nationale si internationale pentru realizarea si mentinerea sigurantei zborului si manevrelor aeronavelor in spatiul aerian si la sol.

Aceasta activitate a avut ca scop inlaturarea tuturor obstacolelor din perimetrul aeroportului, respectarea distantelor si a zonelor de siguranta. De asemenea a stabilit inaltimile maxime admisibile pentru cladirile aflata in imediata vecinatate si in perimetrul aeroportului astfel incat sa se incadreze in suprafata de limitare a obstacolelor impuse de legislatia nationala si internationala din domeniul aviatic.

Timpul de finalizare a studiului a fost de 5(cinci) luni, incepand cu luna Ianuarie 2014.

S-au inteprins urmatoarele actiuni:

 • in luna martie 2014 – depunerea documentatiei pentru obtinerea avizului de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana
 • in luna februarie 2014 – verificare intermediara a stadiului activitatii
 • in luna iunie 2014 – receptionarea studiului

Prin acest studiu s-a analizat potentialul investitiei din punctul de vedere al utilizarii rationale si eficiente a resurselor financiare, umane si materiale si s-a determinat modul in care sunt satisfacute cerintele tehnice si economice impuse de sectorul de activitate al proiectului de investitii. 

Scopul acestui studiu de fezabilitate a fost de a evalua viabilitatea economica a activitatii propuse. Studiul trebuie sa ofere o analiza aprofundata a oportunitatii de afacere, inclusiv o privire catre toate posibilele obstacole care pot sta in calea succesului proiectului. In cazul in care rezultatele studiului de fezabilitate sunt pozitive, atunci inseamna ca investitia este viabila.

Timpul de finalizare a studiului a fost de 12(luni) luni, incepand cu luna Martie 2013

Subactivitatea 1: scenariile tehnico economice (minim doua)

Prin acesta activitate s-a urmărit evidentierea solutiilor posibile pentru atingerea obiectivului investitiei si alegerea scenariului optim pentru investitie.

Subactivitatea 2: stabilirea amplasamentului viitoarei investitii si descrierea constructivafunctionala si tehnologica

Prin intrmediul acestei activitati s-a efectuat  prezentarea in mod logic a investitiei din punct de vedere dimensional si functional.

Subactivitatea 3: studii de teren

Prin efectuarea aceastei activitati s-au obtinut informatii despre consistenta si structura solului, nivelul panzei freatice si recomandari pentru proiectul tehnic.

Subactivitatea 4: solutii tehnice de asigurare cu utilitati si analiza de consum

Prin intermediul acestei activitati s-a urmărit identificarea utilitatilor necesare, precum si traseele si accesul in perimetrul obiectului de investitii; stabilirea necesarului de putere din punctul de vedere al energiei electrice si dimensionarea canalizarii pluviale.

Subactivitatea 5: analiza cost – beneficiu

Prin intermediul acestei activitati s-a determinat rentabilitatea financiara si economica a investitiei, precum si sustenabilitatea acesteia.

Subactivitatea 6: studiul topografic

Prin intermediul acestei activitati s-a obținut fundamentarea solutiilor tehnice pentru realizarea obiectivului precum si consemnarea parametrilor topometrici ai terenului analizat si reprezentarea grafica a acestuia.

Acest studiu a identificat si a impus respectarea si implementarea unor norme internationale specifice privind securitatea si siguranta din domeniul aeroportuar in cadrul infrastructurii de intermodalitate.

Timpul de finalizare a studiului a fost de 6(sase) luni, incepand cu luna Martie 2014.

Date interesante despre Cluj Napoca

Populatie

În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat al țării la acea vreme, după capitala națională București

Universitati si scoli

Oraşul Cluj Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară

Clima

Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.

Festivaluri și evenimente

Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.