Proiecte în derulare

Cale de rulare paralelă cu pista

Având în vedere că principalele căi de rulare care deservesc activitatea operațională la aeroport și platforma Apron 1, respectiv calea de rulare Alfa și Delta, sunt deteriorate datorită vechimii de peste 50 de ani în exploatare, acțiunii factorilor climatici, a creșterii traficului aerian, a numărului mare de mișcări și a capacității aeronavelor, în scopul asigurării condițiilor pentru operare în siguranță a aeronavelor și în vederea creșterii performanțelor operaționale este necesară construirea unei căi de rulare paralele cu pista, care va face legătura între căile de rulare Foxtrot și Golf.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții a fost semnat Contractul de finanțare în valoare totală eligibilă de 23.657.606,37 lei, prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014 – 2020 – Obiectivul Specific 2.3. – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Au fost finalizate lucrările de construcție aferente Etapei I din cadrul proiectului Calea derulare paralelă cu pista.Valoarea lucrărilor aferente etapei I: 23.560.667,36 lei. Au devenit operaționale cele două căi de rulare, Hotel și India, care fac parte din proiectul “Cale de rulare paralelă cu pista”, finanțat din fonduri nerambursabile.

Au început lucrările la Etapa a II-a din cadrul proiectului “Cale de rulare paralelă cu pista”.

Platformă de staționare aeronave

Odată cu dezvoltarea județului Cluj, piața de transport aerian, atât cea de pasageri cât și cea de marfă este în continuă modificare / creștere contribuind astfel la dezvoltarea aeroportului, ceea ce necesită și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare. În acest sens este necesară construirea / extinderea platformei de staționare aeronave cu o nouă platformă de 4 locuri, cu facilități tehnico-operaționale superioare. De asemenea, creșterea numărului de pasageri și implicit a numărului de mișcări de aeronave, precum și solicitarea companiilor aeriene de a-și baza aeronavele pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, implică necesitatea extinderii platformelor de staționare aeronave.

Platforma de staționare aeronave va avea suprafața de aproximativ 15.000 mp și va asigura  un număr de 4 locuri de parcare aeronave. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, în anul 2022 a fost transmisă cererea de finanțare pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Obiectivul Specific 2.3. – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, cu finanțare în proporție de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Finalizarea execuției lucrărilor va fi în anul 2023.

Alte proiecte în derulare

În prezent, la Aeroport se află în exploatare Clădirea Handling, în care își desfășoară activitatea și personalul responsabil cu asigurarea serviciilor PSI, amplasată în partea de vest a platformei Apron 1. Pentru îndeplinirea cerințelor internaționale în domeniul salvării și stingerii incendiilor în cazul unor incidente de aviație privind realizarea unui timp de răspuns optim și asigurarea unei mai bune supravegheri a mișcărilor aeronavelor s-a propus realizarea unei remize PSI.

În acest scop, în urma parcurgerii procedurii de achiziție s-a atribuit și semnat contractul sectorial care are ca obiect servicii de elaborare „Studiu de fezabilitate – Clădire remiză PSI, dotată și utilată și s-a urmărit derularea contractului sectorial precum și obținerea tuturor avizelor și acordurilor menționate în Certificatul de Urbanism.

Pentru realizarea acestui proiect / obiectiv de investiții se intenționează accesarea de fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, acest obiectiv fiind cuprins în Master Planul General de Transport al României.

Având în vedere intenția de atragere a noi companii aeriene care să opereze pe aeroport și ținând cont de solicitarea companiilor aeriene care operează deja pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, de asigurare a condițiilor necesare pentru efectuarea reparațiilor și pentru întreținerea aeronavelor, apare oportunitatea dezvoltării unui segment de mentenanță aeronave.

Pentru asigurarea condițiilor necesare realizării activității de mentenanță aeronave este necesară crearea unei infrastructuri corespunzătoare prin construirea unui hangar de mentenanță aeronave și a spațiilor conexe aferente lui (spațiu pentru adăpostire aeronave, spații de depozitare, parcare autovehicule, docuri de aprovizionare cu piese de schimb, platforma pentru aeronave, etc).

Pe parcursul anului 2022 s-a urmărit derularea contractului sectorial care are ca obiect servicii de elaborare „Studiu de fezabilitate – Hangar pentru mentenanță aeronave și suprafețe de mișcare aferente” precum și obținerea tuturor avizelor și acordurilor menționate în Certificatul de Urbanism.

Creşterea continuă a traficului aerian de marfă şi poştă a fost una din priorităţile Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., în condiţiile în care dezvoltarea transportului cargo este o componentă esenţială pentru realizarea viitoarelor conexiuni intermodale.

În prezent, Aeroportul nu deține o construcție care sa aibă destinația/funcțiunea de terminal cargo. Procesarea mărfurilor şi coletelor poştale se efectuează în clădirea Aerogara Veche,  care are o suprafață insuficientă la volumul şi la cerința de transport aerian a mărfurilor, ceea ce generează pierderea de venituri ca urmare a neasigurării spațiilor suficiente cu destinația de procesare mărfuri.

Ca urmare a solicitărilor primite din partea transportatorilor de marfă care își desfășoarăî activitatea pe aeroport,  s-a avut în vedere identificarea unor soluții concrete pentru extinderea suprafeței închiriate în prezent, în clădirea Aerogara Veche, zona utilizată pentru procesarea mărfurilor și coletelor poștale.

În Semestrul I al anului 2022 a fost finalizată documentația tehnică în faza PAC, a fost obținut un nou certificat de urbanism precum și toate avizele/ acordurile prevăzute în certificatul de urbanism. De asemenea s-au făcut demersurile necesare pentru verificarea documentației de către verificatorii de proiecte atestați, urmând a se solicita autorizația de construire.

Realizarea acestui obiectiv de investiții are ca scop crearea unui dispecerat unic în cadrul aeroportului care să înglobeze într-o singură locație activitățile dispeceratului operațional pentru asigurarea cerințelor privind detecția și alarmarea în caz de incendiu care presupune: extinderea sistemului de detecție și alarmare existent la clădirile care în prezent nu dispun de detecție și alarmare la incendiu, eficientizarea monitorizării sistemului de detecție și alarmare la incendiu la toate clădirile aeroportuare în vederea reducerii timpului de intervenție în cazul situațiilor de urgență și a creșterii nivelului de siguranță și securitate la incendiu în desfășurarea activităților aeroportuare.
Pe parcursul anului 2022 a fost depusă cererea de finanțare pe platforma MySMIS pentru accesarea de fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020 – OS 2.3. – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor. Finanțarea nerambursabilă efectivă este de 98% (finanțare UE + finantare Buget Stat) din valoarea cheltuielilor eligibile, având în vedere că procentul aferent Bugetului Local de 2% din cheltuielile eligibile, fiind preluat de către aeroport și suportat din surse proprii. În urma evaluării administrative și de eligibilitate efectuate de către DGPET, a fost admisă cererea de finanțare, și este în verificare din punct de vedere tehnico-economic la consultantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, PASSA. De asemenea, a fost semnat contractul pentru serviciile de consultanță

În anul 2019, înainte de pandemia COVID-19 traficul de pasageri pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., era de 2.920.862 pasageri care a generat aglomerarea zonelor de regrupare / așteptare din cadrul Terminalului Plecări, în special în perioada orelor de vârf, când erau programate mai multe zboruri concomitente. Având în vedere că după pandemia COVID-19, se estimează că traficul de pasageri va reveni la nivelul anului 2019 în aproximativ 2-5 ani, este necesară extinderea Terminalului de Plecări pentru a putea asigura procesarea pasagerilor în condiții corespunzătoare în conformitate cu standardele existente. În acest sens, au fost finalizate și recepționate toate expertizele tehnice pe specialități efectuate la clădirea existentă a Terminalului de Plecări, necesare elaborării Studiului de Fezabilitate, s-a obținut Certificatul de Urbanism și s-a urmărit atât obținerea tuturor avizelor și acordurilor solicitate prin acesta cât și a finalizării documentației în faza Studiu de fezabilitate.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, se intenționează depunerea unei cererii de finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014 – 2020 – Obiectivul Specific 2.3. – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, acțiunea dedicată pentru Proiecte noi de investiţii în infrastructura aeroportuară

Având în vedere faptul că actualele sisteme de supraveghere video (TVCI) și control acces au fost implementate în perioada 2008-2009 la finalizarea construirii Terminalelor este necesară realizarea obiectivului de investiții ,,Sistem TVCI integrat cu sistem de control acces pentru protecția aviației civile” care urmărește creșterea nivelului de securitate al aeroportului, provenit din utilizarea capacităților echipamentelor implementate. În urma analizei efectuate prin realizarea Proiectului Tehnic și prin Execuția proiectului, capacitatea informativă va crește semnificativ, iar prin sistemele implementate, activitățile privind supravegherea și controlul accesului vor cunoaște o îmbunătățire semnificativă. Toate aceste realizări în sistemul video vor permite analizarea și rezolvarea unor situații operative într-un timp mai scurt și cu obținerea unor rezultate foarte precise. 

Această investiție face parte din proiectul „Creșterea Siguranței Și Securității Pasagerilor Pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj–Asigurarea Securității Pasagerilor Pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj” Cod SMIS 135234 pentru care a fost depusă o cerere de finanțare, în luna decembrie 2020, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 

Procedura de achiziție aferentă obiectivului ,,Sistem TVCI integrat cu sistem de control acces pentru protecția aviației civile”, a fost demarată și publicată pe platforma SEAP. S-au depus ofertele urmând ca și Comisia de Evaluare să analizeze procedura.

Proiectul privind ,, Echipamente necesare desfășurării în condiții de siguranță a activității aeroportuare” face parte din proiectul „CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ – ASIGURAREA SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ” Cod SMIS 135234 pentru care a fost depusă o cerere de finanțare, în luna decembrie 2020, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor. Finanțarea nerambursabila efectivă este de 98% (finanțare UE + finantare Buget Stat) din valoarea cheltuielilor eligibile, având în vedere că procentul aferent Bugetului Local de 2% din cheltuielile eligibile, fiind preluat de către aeroport și suportat din surse proprii.

Proiectul se află în analiză la Direcția Generală Programe Europene pentru Transport în Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii fiind în analiză la PAASA în vederea aprobării.

Proiectul face parte din „CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ – ASIGURAREA SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ” Contextul principal care a determinat achiziția serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții este reprezentat de necesitatea de realizare a unui sistem de securitate perimetral performant care să asigure supravegherea zonei cu acces restricționat din perimetrul Aeroportuar împotriva pătrunderilor ilicite.

Realizarea obiectivului de investiții ,,Sisteme și lucrări pentru supravegherea perimetrală, controlul accesului precum și implementarea gardului inteligent,, asigură creșterea nivelului de securitate al aeroportului, provenit din utilizarea capacităților sistemelor implementate. Procedura de achiziție a obiectivului de investiții ,,Sisteme și lucrări pentru supravegherea perimetrală, controlul accesului precum și implementarea gardului inteligent,, a fost atribuită.

 

 

Proiectul „Echipamente şi sisteme de control Securitate pentru pasageri, bagaje şi marfă” va contribui la atingerea următoarelor obiective: creșterea gradului de securitate a pasagerilor în perimetrul aeroportului, creșterea gradului de securitate privind bagajele și marfa tranzitate în perimetrul aeroportului, respectarea cerințelor de securitate definite în reglementările comunitare și naționale în domeniul securității aviației civile.

În vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, a fost depusă o cerere de finanțare pe platforma My SMIS în luna martie 2022. Finanțarea nerambursabilă efectivă este de 98% (finanțare UE + finantare Buget Stat) din valoarea cheltuielilor eligibile, valoarea de 2% din cheltuielile eligibile aferentă Bugetului Local, fiind preluat de către aeroport si suportat din surse proprii.

 

Proiectul se află în analiză la Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport în Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

Proiectul de amenajare parcare auto este necesar, pentru asigurarea locurilor de parcare al autovehiculelor care aparțin operatorilor economici care desfășoară activități în perimetrul aeroportuar. Realizarea acestui obiectiv va contribui la creșterea veniturilor aeroportului din surse non-aeronautice, respectiv din activități de parcare, creșterea gradului de satisfacție al clienților și colaboratorilor aeroportului precum și la utilizarea eficientă a terenurilor aflate în administrarea aeroportului. 

Pe parcursul anului  2022 s-au făcut demersuri pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor prevăzute în Certificatul de urbanism și s-a urmărit elaborarea documentației tehnice în faza PAC în vederea obținerii Autorizației de construire pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare pe terenul adiacent depozitului de carburanți din incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.” De asemenea, s-au făcut demersuri pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor prevăzute în Certificatul de urbanism și s-a urmărit elaborarea documentației tehnice în faza PAC în vederea obținerii Autorizației de construire și atribuirea execuției pentru obiectivul de investiții „Împrejmuire teren perimetru Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

Date interesante despre Cluj Napoca

Populatie

În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat al țării la acea vreme, după capitala națională București

Universitati si scoli

Oraşul Cluj Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară

Clima

Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.

Festivaluri și evenimente

Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.