Închirierea unui spaţiu pentru întreținerea utilajelor în clădirea mijloace handling si PSI, inclusiv birou. Renting a space for equipment maintenance in the building means of handling and fire prevention and extinguishing, including office

Închirierea unui spaţiu pentru întreținerea utilajelor în clădirea mijloace handling si PSI, inclusiv birou. Renting a space for equipment maintenance in the building means of handling and fire prevention and extinguishing, including office

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 29.10.2021, ORA 11:00,   NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 29.10.2021, 11: 00 AM

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unui spaţiu pentru întreținerea utilajelor în clădirea mijloace handling si PSI, inclusiv birou, specifice utilizatorilor unui aeroport internaţional la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., zona restricționată, în suprafață totală de 175,70 mp, suprafețe aflate în proprietatea Consiliului Județean Cluj aparținând domeniului privat și aflate în administrarea regiei, închiriate conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, art. 332 – 333.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de documente.

4.2. Address where tenders must be submitted: at the Cluj Avram Iancu International Airport, 149 Traian Vuia street, Cluj-Napoca.

3.4. Deadline for requesting clarifications: 19.10.2021, 16:00 am.

3.2. Name and contact details of the service/compartment within the institution from which a copy of the award documentation can be obtained: It can be obtained from Cluj Avram Iancu International Airport, Public Procurement Office, phone number: 0264/307.500, int. 429/430, email: office@airportcluj.ro.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 19.10.2021, ora 16:00.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

Share this post