Închirierea unui spațiu comercial destinat amplasării unui automat bancar (ATM), situat în incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., în Terminalul Pasageri Sosiri, parter, zona restricționată.

Închirierea unui spațiu comercial destinat amplasării unui automat bancar (ATM), situat în incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., în Terminalul Pasageri Sosiri, parter, zona restricționată.

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 29.07.2021, ora 11:00

NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 29.07.2021., 11:00 AM

 

Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:
Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia,  nr. 149, înregistrat la ONRC nr.
J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat:
Închirierea unui spațiu comercial destinat amplasării unui automat bancar
(ATM), situat în incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., în
Terminalul Pasageri Sosiri Internaționale, parter, zona restricționată, în suprafaţă totală de 2 mp, suprafețe domeniu public al Consiliului Județean
Cluj, conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în
temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,
art. 332 – 333.

Informații privind documentația de
atribuire:
se regăsesc în
fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale
obligatorii și formulare și modele de documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire:
prin mijloace electronice sau pe suport de
hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. Biroul
Achiziții Publice, în urma unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține
un exemplar din documentația de atribuire:
se poate obține de la sediul Aeroportului
Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
prețul documentației
de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau echivalentul în euro la
cursul BNR din ziua plăţii. Plata se poate face în numerar, la casieria
organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin
Ordin de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX Lei sau
RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificarilor:
19.07.2021, ora 16:00.

Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 29.07.2021, ora 09:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele:
la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
Oferta se va depune în două
exemplare, un exemplar în original și unul în copie.

Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
29.07.2021, ora 11:00, la sediul
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149,
Cluj-Napoca.

Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj,
telefon 0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
06.07.2021.

NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER

 

General information on the Contracting Authority, in particular name, tax identification code, address, telephone number, fax and/or e-mail address, contact person: Cluj Avram Iancu International Airport, Cluj-Napoca, 149 Traian Vuia street, Registered at the National Office of the Register of Commerce No J12/3463/1992J12/3463/1992, fiscal code RO 2882425, phone number: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

General information on the subject of the public tender procedure, in particular description and identification of the property to be rented:

Renting a commercial space for the location of a banking machine (ATM), located inside the Avram Iancu Cluj R.A. International Airport, in the International Arrivals Passenger Terminal, ground floor, restricted area, with a total area of ​​2 sqm, public domain areas of Cluj County Council, according to the Decision of Cluj County Council no. 112 from May 28, 2020 and under the legal provisions of the Government Emergency Ordinance no. 57 from July 03, 2019, Articles 332 – 333.

Information on the award documentation can be found in the procedure data sheet, contract specifications, binding contract terms, forms and model documents.

3.1. The way in which the interested persons can get a copy of the award documentation: By electronic means or on paper, from the headquarters of Cluj Avram Iancu International Airport, Public Procurement Office, following a written request on e-mail address: office@airportcluj.ro.

3.2. Name and contact details of the service/compartment within the institution from which a copy of the award documentation can be obtained: It can be obtained from Cluj Avram Iancu International Airport, Public Procurement Office, phone number: 0264/307.500, int. 429/430, email: office@airportcluj.ro.

3.3. The cost and payment conditions for obtaining this copy, where applicable, according to the provisions of the O.U.G. nr. 57/2019 regarding Administrative Code: the price of the tender documentation is 50 lei VAT or the equivalent in euro at the BNR rate on the day of payment. Payment may be made in cash at the organizer’s cashier on Monday to Friday, between 09:00:15:00, or by payment order, in one of the accounts: RO12BTRL01301202919844XX Lei or RO58BTRL01304202919844XX EUR.

3.4. Deadline for requesting clarifications: 19.07.2021 Details: 16:00.

Information about offers:

4.1. Closing date for submission of tenders: 29.07.2021, at 09:00.

4.2. Address where tenders must be submitted: at the Cluj Avram Iancu International Airport, 149 Traian Vuia street, Cluj-Napoca.

4.3. Number of copies in which each tender must be submitted: Tenders shall be submitted in duplicate, one original and one copy.

Date and place of the public tender opening session: 29.07.2021, at 11:00, at Cluj Avram Iancu International Airport, 149 Traian Vuia street, Cluj-Napoca.

Name, address, phone number and/or e-mail address of the competent court in dealing with the disputes arising and deadlines for bringing the matter before the court: Cluj Court, Dorobanți Road no. 2-4, Cluj-Napoca, Cluj County, phone number 0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

Date of transmission of the notice of invitation to tender to the institutions in order to be published: 06.07.2021.

Share this post