Închirierea unui spațiu comercial destinat amplasării unui automat bancar (ATM). Renting of a commercial space intended for the location of a banking vending machine (ATM).

Închirierea unui spațiu comercial destinat amplasării unui automat bancar (ATM). Renting of a commercial space intended for the location of a banking vending machine (ATM).

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 07.09.2021, ora
09:00.

 

Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:
Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425,
telefon: 0264/307.500,
e-mail: office@airportcluj.ro.

Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat:
Închirierea unui spațiu comercial destinat amplasării unui automat bancar
(ATM), situat în incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., în
Terminalul Pasageri Sosiri, parter, zona publică, în suprafaţă totală de 2 mp, suprafață aflată în proprietatea Consiliului Județean Cluj  aparținând domeniului privat  și aflată în administrarea regiei, închiriată
conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul
dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, art. 332 –
333.

Informații privind documentația de
atribuire:
se regăsesc în
fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii
și formulare și modele de documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire:
prin mijloace electronice sau pe suport de
hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. Biroul
Achiziții Publice, în urma unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține
un exemplar din documentația de atribuire:
se poate obține de la sediul Aeroportului
Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
prețul documentației
de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau echivalentul în euro la
cursul BNR din ziua plăţii. Plata se poate face în numerar, la casieria
organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin
Ordin de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX Lei sau
RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificarilor:
25.08.2021, ora 16:00.

Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07.09.2021, ora 09:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele:
la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
Oferta se va depune în două
exemplare, un exemplar în original și unul în copie.

Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
07.09.2021, ora 11:00, la sediul
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149,
Cluj-Napoca.

Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj,
telefon 0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
16.08.2021.

 

 

NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 07.09.2021, 09:00 AM

 

General information on the contracting
authority, in particular the name, tax identification code, address, telephone number,
fax and /or e-mail address, contact person:
Cluj
Avram Iancu International Airport R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149,
registered with onrc nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, phone: 0264/307.500, e-mail:
office@airportcluj.ro.

General information on the subject
of the public tender procedure, in particular the description and identification
of the asset to be rented:
Renting
of a commercial space intended for the location of a banking vending machine (ATM),
located inside Cluj Avram Iancu International Airport R.A., in the Passenger Arrivals
Terminal, ground floor, public area, with a total area of 2 sqm, an area owned by
Cluj County Council belonging to the private sector and under the administration
of the administration, rented according to Cluj County Council Decision no. 112/28.05.2020
and under the provisions of O.U.G. no. 57/03.07.2019 on the Administrative Code,
art. 332 – 333.

Information on the tender documentation: it
can be found in the data sheet of the procedure, the tender specifications, the
mandatory contractual clauses and the forms and models of documents.

3.1. The manner or ways in which
the interested persons can take possession of a copy of the awarding documentation:
by
electronic means or on paper, from the headquarters of Cluj Avram Iancu International
Airport, R.A. Public Procurement Office, following a written request on the e-mail
address: office@airportcluj.ro.

3.2. The name and contact details
of the service /compartment within the institution from which a copy of the awarding
documentation can be obtained:
it
can be obtained from the headquarters of Cluj Avram Iancu International Airport
R.A., Public Procurement Office, telephone: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail:
office@airportcluj.ro.

3.3. The cost and payment conditions
for obtaining this copy, where applicable, according to the provisions of O.U.G.
no. 57/2019 on the Administrative Code:
the
price of the award documentation on paper is 50 lei + VAT or the equivalent in euro
at the NBR exchange rate on the day of payment. Payment can be made in cash, at
the organizer’s cashier’ office, on Mondays to Fridays, between 09:00 – 15:00, or
by Payment Order, in one of the accounts: RO12BTRL0130120202919844XX Lei or RO58BTRL01304202919844XX
Euro.

3.4. Deadline for requesting clarifications: 25.08.2021,
16:00.

Information on offers:

4.1. Deadline for submission of bids: 07.09.2021,
09:00.

4.2. Address to which bids must be
submitted:
at the headquarters of Cluj Avram
Iancu International Airport R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Number of copies in which each
bid must be submitted:
The
bid shall be submitted in two copies, one copy in original and one copy.

Date and place where the public
meeting for the opening of the bids will take place:
07.09.2021,
11:00, at the headquarters of Cluj Avram
Iancu International Airport R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

Name, address, telephone number
and/or e-mail address of the court competent to settle the disputes that have arisen
and the deadlines for the referral to the court:
Cluj
Tribunal, Calea Dorobantilor nr. 2-4, Cluj-Napoca, Cluj County, phone 0264-596110,
fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

Date of transmission of the auction
notice to the competent institutions, for publication:
16.08.2021.

 

Share this post