Închirierea unui spațiu comercial destinat amplasării unui automat bancar (ATM). Închiriere spații, birouri şi depozite. Rental of a commercial space intended for the location of a bank machine (ATM).

Închirierea unui spațiu comercial destinat amplasării unui automat bancar (ATM). Închiriere spații, birouri şi depozite. Rental of a commercial space intended for the location of a bank machine (ATM).

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 06.09.2021, ORA 9:00,   NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 06.09.2021. 9AM

 

 

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 06.09.2021, ORA 9:00

 

Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:
Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia,  nr. 149, înregistrat la ONRC nr.
J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat:
Închirierea unui spațiu comercial destinat amplasării unui automat bancar
(ATM), situat în incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., în
Terminalul Pasageri Sosiri Internaționale, parter, zona restricționată, în suprafaţă totală de 2 mp, suprafață aflată în proprietatea Consiliului Județean Cluj  aparținând domeniului privat  și aflată în administrarea regiei, închiriată
conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul
dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, art. 332 –
333.

Informații privind documentația de
atribuire:
se regăsesc în
fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale
obligatorii și formulare și modele de documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire:
prin mijloace electronice sau pe suport de
hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. Biroul
Achiziții Publice, în urma unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține
un exemplar din documentația de atribuire:
se poate obține de la sediul Aeroportului
Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
prețul documentației
de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau echivalentul în euro la
cursul BNR din ziua plăţii. Plata se poate face în numerar, la casieria
organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin
Ordin de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX Lei sau
RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificarilor:
24.08.2021, ora 16:00.

Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 06.09.2021, ora 09:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele:
la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
Oferta se va depune în două
exemplare, un exemplar în original și unul în copie.

Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
06.09.2021, ora 11:00, la sediul
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149,
Cluj-Napoca.

Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj,
telefon 0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
12.08.2021.

 

 

 

 

NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 06.09.2021. 9AM

 

General information on the
contracting authority, in particular the name, tax identification code,
address, telephone number, fax and/or e-mail address, contact person:

Avram Iancu Cluj International Airport R.A., Cluj-Napoca, Traian Vuia Street,
no. 149, registered with ONRC No. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telephone:
0264/307,500, e-mail: office@airportcluj.ro.

General information on the
subject matter of the public tender procedure, in particular the description
and identification of the property to be rented:

Rental of a commercial space intended for the location of a bank machine (ATM),
located in the premises of Avram Iancu Cluj R.A. International Airport, in the
International Arrivals Passenger Terminal, ground floor, restricted area, in
total area of 2 sqm, area owned by the Cluj County Council belonging to the
private domain and under the administration of the directorate, rented in
accordance with Cluj County Council Decision No. 112/28.05.2020 and pursuant to
the provisions of O.U.G. No 112/28.05.2020. 57/03.07.2019 on the Administrative
Code, Articles 332 to 333.

3. Information
on award documentation:
can be found in the
procedure data sheet, specifications, binding contractual clauses and forms and
models of documents.

3.1. The manner or modalities by
which interested persons may take possession of a copy of the award
documentation:
by electronic or paper means,
from the headquarters of Avram Iancu Cluj International Airport R.A. Public
Procurement Office, following a written request to the e-mail address: office@airportcluj.ro.

3.2. Name and contact details of
the service/compartment within the institution from which a copy of the award
documentation can be obtained:
can be obtained
from the headquarters of Avram Iancu Cluj R.A., Public Procurement Office,
telephone: 0264/307,500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. The cost and conditions of
payment for obtaining this copy, where appropriate, in accordance with the
provisions of O.U.G. No. 57/2019 on the Administrative Code:

the price of the paper award documentation is 50 lei + VAT or the euro
equivalent at the BNR rate on the day of payment. Payment can be made in cash,
at the organizer’s cashier, on Mondays to Fridays, from 09:00 to 15:00, or by
Payment Order, in one of the accounts: RO12BTRL01301202919844XX Lei or
RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Deadline for requesting
clarifications:
24.08.2021, 16:00.

Tender information:

4.1. Deadline for submission of
tenders:
06.09.2021, 09:00.

4.2. Address to which tenders
must be submitted:
at the headquarters of Avram
Iancu Cluj R.A. International Airport, Traian Vuia Street, No. 149,
Cluj-Napoca.

4.3. Number of copies in which
each tender must be submitted:
The tender shall be
submitted in duplicate, one copy in the original and one in the copy.

Date and place at which the
public opening of tenders will be held:

06.09.2021, 11:00, at the headquarters of Avram Iancu Cluj R.A. International
Airport, Traian Vuia Street, No. 149, Cluj-Napoca.

Name, address, telephone
number and/or e-mail address of the court competent to resolve disputes arising
and time limits for referral to the court:
Cluj
Tribunal, Calea Dorobantii nr. 2-4, Cluj-Napoca, Cluj County, phone
0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

Date of transmission of the
notice of invitation to tender to the competent institutions for publication:
12.08.2021.

 

 

 

 

  

Share this post