Închiriere spaţiu comercial destinat activităţii unei agentii de turism, în Terminal Pasageri Plecari

Închiriere spaţiu comercial destinat activităţii unei agentii de turism, în Terminal Pasageri Plecari

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 19.11.2020, ORA 9:00

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: închirierea unui spaţiu comercial destinat desfăşurării activităţii specifice unei agentii de turism, în incinta Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, cladirea Terminal Pasageri Plecari, parter, zona publică (identificat P-75a4 intersectia axe 2-4 cu B-C), suprafața totală de 17 mp, conform Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr. 112/28.05.2020 si in temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in fisa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii si formulare si modele de documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de hartie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. Biroul Achizitii Publice, în urma unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obtine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achizitii Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: pretul documentatiei de atribuire pe suport hartie este de 50 lei+TVA sau echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii, Plata se poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 0900 – 1500, sau prin Ordin de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.11.2020, ora 11:00.

Detalii: Informaţii şi clarificǎri privind documentaţia de atribuire şi desfăşurarea procedurii se pot obţine printr-o solicitare scrisǎ transmisǎ în atenţia conducerii Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. pe adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19.11.2020, ora 09:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se va depune in doua exemplare, un exemplar in original si unul in copie.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.11.2020, ora 11:00 la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110. Termenul de sesizare al instanței este de 15 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 23.10.2020.

Data publicării anunțului de licitație 23.10.2020.

Share this post