Închiriere spații, birouri pentru desfăşurarea de activităţi şi servicii specifice utilizatorilor unui aeroport internaţional. Rental of premises, offices for the conduct of activities and services specific to users of an international airport.

Închiriere spații, birouri pentru desfăşurarea de activităţi şi servicii specifice utilizatorilor unui aeroport internaţional. Rental of premises, offices for the conduct of activities and services specific to users of an international airport.

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 03.09.2021, ORA 9:00,   NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 03.09.2021. 9 AM

 

 

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 03.09.2021, ORA 9:00

 

 

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia,  nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închiriere spații, birouri pentru desfăşurarea de activităţi şi servicii specifice utilizatorilor unui aeroport internaţional, astfel: Spațiu birou administrativ E03-cu suprafața totală de 54,70 mp, situat la etajul 1, Terminal Plecări, Zonă acces restricționat, suprafețe aflate în proprietatea Consiliului Județean Cluj  aparținând domeniului privat  și aflate în administrarea regiei, închiriate conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, art. 332 – 333.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. Biroul Achiziții Publice, în urma unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: prețul documentației de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. Plata se poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin Ordin de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 23.08.2021, ora 16:00.

Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 03.09.2021, ora 09:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un exemplar în original și unul în copie.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03.09.2021, ora 11:00, la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12.08.2021.

 

 

NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 03.09.2021. 9 AM

 

1. General information on the contracting authority, in particular the name, tax identification code, address, telephone number, fax and/or e-mail address, contact person: Avram Iancu Cluj International Airport R.A., Cluj-Napoca, Traian Vuia Street, n 149, registered with ONRC No. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telephone: 0264/307,500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2. General information on the subject matter of the public tender procedure, in particular the description and identification of the property to be rented: Rental of premises, offices for the conduct of activities and services specific to users of an international airport, as follows: Administrative office space E03-with a total area of 54,70 sqm, located on the 1st floor, Terminal Departures, Restricted access area, areas owned by the Cluj County Council belonging to the private domain and under the administration of the directorate, rented in accordance with Cluj County Council Decision N 112/28.05.2020 and pursuant to the provisions of O.U.G. No 112/28.05.2020. 57/03.07.2019 on the Administrative Code, Articles 332 to 333.

3. Information on award documentation: can be found in the procedure data sheet, specifications, binding contractual clauses and forms and models of d

3.1. The manner or modalities by which interested persons may take possession of a copy of the award documentation: by electronic or paper means, from the headquarters of Avram Iancu Cluj International Airport R.A. Public Procurement Office, following a written request to the e-mail address: office@airportcluj.ro.

3.2. Name and contact details of the service/compartment within the institution from which a copy of the award documentation can be obtained: can be obtained from the headquarters of Avram Iancu Cluj R.A., Public Procurement Office, telephone: 0264/307,500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. The cost and conditions of payment for obtaining this copy, where appropriate, in accordance with the provisions of O.U.G. No. 57/2019 on the Administrative Code: the price of the paper award documentation is 50 lei + VAT or the euro equivalent at the BNR rate on the day of payment. Payment can be made in cash, at the organizer’s cashier, on Mondays to Fridays, from 09:00 to 15:00, or by Payment Order, in one of the accounts: RO12BTRL01301202919844XX Lei or RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Deadline for requesting clarifications: 23.08.2021, 16:00.

4. Tender information:

4.1. Deadline for submission of tenders: 03.09.2021, 09:00.

4.2. Address to which tenders must be submitted: at the headquarters of Avram Iancu Cluj R.A. International Airport, Traian Vuia Street, No. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Number of copies in which each tender must be submitted: The tender shall be submitted in duplicate, one copy in the original and one in the copy.

5. Date and place at which the public opening of tenders will be held: 009.2021, 11:00 a.m., at the headquarters of Avram Iancu Cluj R.A. International Airport, Traian Vuia Street, No. 149, Cluj-Napoca.

6. Name, address, telephone number and/or e-mail address of the court competent to resolve disputes arising and time limits for referral to the court: Cluj Tribunal, Calea Dorobantii n 2-4, Cluj-Napoca, Cluj County, phone 0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.  

7. Date of transmission of the notice of invitation to tender to the competent institutions for publication: 108.2021.

Share this post