ANUNȚ DE PARTICIPARE: Servicii de acordare credite – contractarea unui împrumut rambursabil în valoare de 29.000.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții Cale de rulare paralelă cu pista la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A

ANUNȚ DE PARTICIPARE: Servicii de acordare credite – contractarea unui împrumut rambursabil în valoare de 29.000.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții Cale de rulare paralelă cu pista la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A

ANUNT DE PARTICIPARE

Servicii de acordare  credite – contractarea  unui împrumut rambursabil  în valoare de 29.000.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții Cale de rulare paralelă cu pista la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A

1. Autoritatea contractantă: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

Adresă:strada Traian Vuia 149, Cluj-Napoca, cod poștal 400397, România, e-mail: office@airportcluj.ro, Adresa internet: www.airportcluj.ro , Telefon: 0264307500, Fax: 0264416702.

2. Procedura de atribuire: cerere de ofertă

3. Tipul autorității contractante: Regie Autonomă

4. Activitate principală: Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

5. Obiectul achiziției: Servicii de acordare a unui credit bancar – contractatrea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 29.000.000 lei pentru realizarea investiției „Cale de rulare paralelă cu pista” la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4.1/26.03.2019.

6. Tipul contractului: Servicii de acordare credite

7. Descrierea

Servicii de acordare a unui credit în valoare de 29.000.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiții Cale de rulare paralelă cu pista, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Valoarea împrumutului bancar : 29.000.000 lei

Destinație: realizarea obiectivului de investiții Cale de rulare paralelă cu pista, cu finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Infrastructură Mare în proporție de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.

8. Durata contractului : 120 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

9. Se poate solicita Documentața de atribuire electronic, prin e-mail de la office@airportcluj.ro.

10. Termenul de primire a ofertelor este 18.06.2021, ora 10.

11. Adresa la care se trimit ofertele: Cluj, loc. Cluj Napoca, Str. Traian Vuia 149 – Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj la secretariatul aeroportului sau prin curier.

12. Limba în care trebuie redactate ofertele : limba română.

13. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină valabilă oferta respectiv 120 zile.

14. Data și locul deschiderii ofertelor: 18.06.2021 ora 13 la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A, strada Traian Vuia 149.

15. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor : membrii comisiei de evaluare numiți prin Decizia directorului general.

16. Garanții solicitate: Garanția de bună execuție a contractului este de 5% din valoarea contractului și se constituie printr-un instrument de garanție emis în condițiile legii de o societate bancară sau de asigurări, care devine anexă la contract. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă faptul că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privie la culpa persoanei garantate.

17. Modul de rambursare a creditului: Rambursarea va fi în tranșe egale lunare, într-un număr de 108 rate în valoare de 268.518 lei / lună. Ratele vor fi achitate în data de 15 a fiecărei luni din perioada de rambursare. Dacă data de 15 este într-o zi nelucrătoare scadența va fi în prima zi lucrătoare după această dată. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rambursa integral sau parțial creditul, oricând pe durata acestuia, fără perceperea unor costuri , comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipată.

18. Perioada de rambursare a creditului: 108 luni începând cu luna a 13-a de la data primei trageri. Perioada de grație pentru plata dobânzii: nu se plătește. Perioada de grație pentru plata dobânzii este de 12 luni de la data primei trageri.

19. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

20. Ofertantul trebuie să prezinte autorizația de funcționare emisă de Banca Națională a României în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2006 privind instiuțiile de credit și adecvarea capitalului ( conform cu originalul).

Share this post