Închiriere spații amplasare de unităţi mobile, pentru testare/recoltare analize medicale, în contextul pandemiei generate de Covid-19. Rental of location of mobile units, for testing/harvesting medical analyses, in the context of the pandemic generated by Covid-19

Închiriere spații amplasare de unităţi mobile, pentru testare/recoltare analize medicale, în contextul pandemiei generate de Covid-19. Rental of location of mobile units, for testing/harvesting medical analyses, in the context of the pandemic generated by Covid-19

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 16.04.2021, ORA 11:00;  NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 16.04.2021, 11:00 AM 

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul deidentificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
  persoana de contact:
  Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str.Traian Vuia,  nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închiriere spații amplasare de unităţi mobile, pentru testare/recoltare analize medicale, în contextul pandemiei generate de Covid-19, o unitate mobilă în suprafață de 50 mp, în interiorul Clădirii în corpul de legătură dintre cele două terminale și o unitate mobilă în suprafață de 300 mp, teren situat în exteriorul terminalelor, în partea de sud-est față de Clădirea
  Terminal Pasageri Plecări, suprafață domeniu public, conform Hotărârii Consiliului JudețeanCluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, art. 332 – 333.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. Biroul Achiziții Publice, în urma unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: prețul documentației de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. Plata se poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin Ordin de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 08.04.2021, ora 11:00.

 1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 16.04.2021, ora 09:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se va
depune în două exemplare, un exemplar în original și unul în copie.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.04.2021, ora 11:00, la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vedereapublicării: 25.03.2021.

 

 1. General
  information on the Contracting Authority, in particular name, tax
  identification code, address, telephone number, fax and/or e-mail address,
  contact person:
  Cluj Avram Iancu International Airport, Cluj-Napoca, 149 Traian Vuia
  street, Registered at the National Office of the Register of Commerce No
  J12/3463/1992J12/3463/1992, fiscal code RO 2882425, phone number: 0264/307.500,
  e-mail: office@airportcluj.ro.
 2. General information on the object of the
  public tender procedure, in particular the description and identification of
  the property to be rented:
  Rental of mobile unit location spaces for
  testing/harvesting medical analyses in the context of the pandemic generated by
  Covid-19, a mobile unit with an area of 50 sqm, inside the building between
  the two terminals, and a mobile unit with an area of 300 sqm, located outside
  the terminals, in the southeastern part of the Departures Terminal, domain
  area, according to the Decision of the Cluj County Council no. 112 / 28.05.2020
  and under the legal provisions of O.U.G. no. 57 / 03.07.2019, Article. 332 –
  333.
 3. Information on the award documentation
  can be found in the procedure data sheet, contract specifications, binding
  contract terms, forms and model documents.

3.1. The way in
which the interested persons can get a copy of the award documentation:
By electronic means or on paper, from
the headquarters of Cluj Avram Iancu International Airport, Public Procurement
Office, following a written request on e-mail address: office@airportcluj.ro.

3.2. Name and
contact details of the service/compartment within the institution from which a
copy of the award documentation can be obtained:
It can be obtained from Cluj Avram
Iancu International Airport, Public Procurement Office, phone number:
0264/307.500, int. 429/430, email: office@airportcluj.ro.

3.3. The cost
and payment conditions for obtaining this copy, where applicable, according to
the provisions of the O.U.G. nr. 57/2019 regarding Administrative Code:
the price of the tender documentation
is 50 lei VAT or the equivalent in euro at the BNR rate on the day of payment.
Payment may be made in cash at the organizer’s cashier on Monday to Friday,
between 09:00-15:00, or by payment order, in one of the accounts:
RO12BTRL01301202919844XX Lei or RO58BTRL01304202919844XX EUR.

3.4. Deadline
for requesting clarifications:
08.04.2021 at 11:00 am.

 1. Information about offers:

4.1. Closing date for submission of tenders: 16.04.2021,
at 09:00 am.

4.2. Address where tenders must be submitted: at Cluj Avram
Iancu International Airport, Traian Vuia Street, No. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Number of copies in which each tender must be
submitted:
Tenders shall be submitted in duplicate, one original and one copy.

 1. Date and place of the public tender opening session:  16.04.2021, at 11.00 am, at Cluj
  Avram Iancu Cluj International Airport, Traian Vuia str., no. 149, Cluj-Napoca.
 2. Name, address, phone number and/or e-mail address of
  the competent court in dealing with the disputes arising and deadlines for
  bringing the matter before the court:
  Cluj Court,
  Dorobanți Road no. 2-4, Cluj-Napoca, Cluj County, phone number 0264-596110, fax
  0264-595844, email:tr-cluj@just.ro.  
 3. Date of transmission of the notice of invitation to
  tender to the institutions in order to be published:
  25.03.2021.

 

 

 

 

 1.  

Share this post