ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ, 13.09.2023, ora 11:00 – Închirierea unor spații comerciale destinate amplasării unor automate bancare (ATM-uri): Lot 1 – 2mp – Automat bancar (ATM) – Terminal Pasageri Sosiri parter zonă publică, având o suprafață de 2 mp, în partea de est, lângă uşa automată 1, Lot 2 – 2mp – Automat bancar (ATM) – Terminal Pasageri Sosiri parter zonă publică, având o suprafață de 2 mp, în partea de vest, lângă uşa automată 2

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ, 13.09.2023, ora 11:00 – Închirierea unor spații comerciale destinate amplasării unor automate bancare (ATM-uri): Lot 1 – 2mp – Automat bancar (ATM) – Terminal Pasageri Sosiri parter zonă publică, având o suprafață de 2 mp, în partea de est, lângă uşa automată 1, Lot 2 – 2mp – Automat bancar (ATM) – Terminal Pasageri Sosiri parter zonă publică, având o suprafață de 2 mp, în partea de vest, lângă uşa automată 2

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

      2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în  special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unor spații comerciale destinate amplasării unor automate bancare (ATM-uri):Lot 1 – 2mp – Automat bancar (ATM)  – Terminal Pasageri Sosiri parter zonă publică, având o suprafață de 2 mp, în partea de est, lângă uşa automată 1, Lot 2 – 2mp – Automat bancar (ATM)  – Terminal Pasageri Sosiri parter zonă publică, având o suprafață de 2 mp, în partea de vest, lângă uşa automată 2, aparținând domeniului privat al Județului Cluj, aflat în administrarea regiei, închiriat conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, art. 332 – 333.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. Biroul Achiziții Publice, în urma unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: prețul documentației de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. Plata se poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin Ordin de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro, deschise la Banca Transilvania, CIF RO 2882425.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 04.09.2023, ora 16:00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 13.09.2023 ora 09:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un exemplar în original și unul în copie.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 13.09.2023 ora 11:00, la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 22.08.2023.

Share this post