ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ, 02.10.2023, ora 11:00 – Închirierea unui spaţiu în vederea construirii unui spațiu comercial destinat desfășurării activității bancare și de schimb valutar, situat în Corpul de legătură dintre cele două Terminale ale aeroportului, parter, zona publică, în suprafață totală de 26,87 mp

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ, 02.10.2023, ora 11:00 – Închirierea unui spaţiu în vederea construirii unui spațiu comercial destinat desfășurării activității bancare și de schimb valutar, situat în Corpul de legătură dintre cele două Terminale ale aeroportului, parter, zona publică, în suprafață totală de 26,87 mp

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.
  1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unui spaţiu în vederea construirii unui spațiu comercial destinat desfășurării activității bancare și de schimb valutar, situat în Corpul de legătură dintre cele două Terminale ale aeroportului, parter, zona publică, în suprafață totală de 26,87 mp, aparținând domeniului privat al Județului Cluj, aflat în administrarea regiei, închiriat conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, art. 332 – 333.

  2. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. Biroul Achiziții Publice, în urma unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: prețul documentației de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. Plata se poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin Ordin de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro, deschise la Banca Transilvania, CIF RO 2882425.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 22.09.2023, ora 16:00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 02.10.2023 ora 09:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un exemplar în original și unul în copie.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 02.10.2023 ora 11:00, la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 11.09.2023.

 

 

Share this post